Политика за поверителност и защита на личните данни

Дата на приемане: 13.01.2023 г.

Уебсайтът prclique.bg e собственост на и се поддържа и управлява от „ПИ АР КЛИК“ ЕООД, регистрирано съобразно законодателството на Република България, с ЕИК 206617569.

Ние уважаваме Вашата поверителност и ще я защитаваме като ще прилагаме правилата на настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, която Ви съветваме да прочетете. Тя представлява правно обвързващо споразумение между Вас и „ПИ АР КЛИК“ ЕООД.

Приемане на тази политика

Чрез достъпа и използването на уебсайта Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на тази Политика. Ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или с част от нея, Вие нямате право да достъпвате до и/или да използвате уебсайта prclique.bg и следва да го напуснете незабавно.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по- специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Aдминистратор на лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Администратор на Вашите лични данни е „ПИ АР КЛИК“ ЕООД, с ЕИК 206617569, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, бл.526, вх.Г, ет.6, ап. 18.

„обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

Събиране на информация

В случаите, когато ползвате уебсайта „ПИ АР КЛИК“ ЕООД ще обработва само минимално количество от Вашите лични данни. Те ще бъдат само толкова, колкото е необходимо за да поддържаме уебсайта и услугите. Събраната автоматично информация ще се използва единствено за откриване на злоупотреби и за събиране на статистическа информация относно трафика на уебсайта и използването на услугите, както и за подобряване на нашите услуги. Тази статистическа информация не се събира по начин, позволяващ да се идентифицира определен потребител на уебсайта.

Лични данни, получени чрез формата за контакт

Нашата форма за контакт, която се намира на https://prclique.bg/contacts/ Ви позволява да ни изпратите съобщение, чрез което ще се свържете с нас. При изпращане от Ваша страна на запитване чрез формата за контакт, която се намира в нашия уебсайт, ще получим и ще обработваме следните Ваши лични данни:

 • собствено име и фамилия;
 • адрес на електронна поща;
 • телефон; 
 • IP адрес;
 • данни за активност – час и дата на подаване на запитването;
 • други Ваши лични данни, ако такива се съдържат в свободния текст на запитването Ви.

Непосредствено до формата за контакт са посочени телефон и адрес на електронна поща, чрез които също можете да се свържете с представител на „ПИ АР КЛИК“ ЕООД. В случай, че изберете да се свържете с нас по телефона или чрез посочения адрес на електронна поща, то личните Ви данни, които ще получим и ще обработваме са тези, които предоставите в телефонния разговор или в свободния текст на изпратения от Вас имейл.

Основанието за обработка на Вашите данни при запитване чрез формата за контакт на нашия уебсайт, по телефона или чрез изпращане на имейл винаги е Вашето свободно дадено изрично съгласие. За да бъде изпратено Вашето съобщение до нас чрез формата за контакт на уебсайта ни е необходимо изрично да отбележите полето „Доброволно предоставям личните си данни, с цел да получа обратна връзка на своето запитване“, което се намира веднага след формата за контакт. Така Вие правите изявление, с което предоставяте Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни. В случай, че не предоставите Вашето съгласие по посочения начин, Вашето запитване няма да бъде изпратено до нас и личните Ви данни, които сте изписали във формата за контакт няма да достигнат до нас и няма да бъдат обработвани от „ПИ АР КЛИК“ ЕООД.

Целта на обработката на тези Ваши лични данни е да изпратим отговор на Вашето запитване.

Данни за ползването на уебсайта

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД може да събира информация за начина, по който се осъществява достъп и се използва уебсайта. Тези данни за използване могат да включват информация като адреса на Вашия интернет протокол (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, часът и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, идентификатори на уникални устройства и други диагностични данни.

Данни за Вашето местоположение

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД може да събира информация за Вашето местоположение, ако ни предоставите Вашето изрично съгласие за това. Ние ще използваме тези данни, за да предоставим функции на нашата услуга, да подобрим и персонализираме нашата услуга.

Можете да активирате или деактивирате услугите за местоположение, когато използвате нашата услуга по всяко време, чрез настройките на Вашето устройство.

Обработване на събраните лични данни

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД сме администратор на Вашите лични данни, както и обработващ данните.

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД събира Вашите лични данни, с цел да Ви предостави нашите услуги, да Ви увeдоми за промени в нашите услуги, за анализ и подобряване на нашите услуги, за наблюдение на използването на нашата услуга, за откриване, предотвратяване и разрешаване на технически проблеми и за да отговорим на Вашите запитвания.

Възможно е в отделни случаи да сме сключили споразумение за обработка на данни с трето лице, в който случай това лице ще бъде обработващ данните. В тези случаи ние ще се уверим, че обработващият личните данни спазва приложимите нормативни изисквания за обработване на лични данни, предприел е необходимите мерки за защита на личните данни, както и, че спазва настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.

Основания за обработване на личните Ви данни

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД ще обработва Вашите лични данни, само ако е приложимо поне едно от следните основания за обработване: 

(а) дали сте Вашето изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели; 

(б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор;

(в) обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; 

(г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните Ви интереси или тези на друго физическо лице; 

(д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; 

(е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на „ПИ АР КЛИК“ ЕООД или на трета страна.

Прехвърляне на лични данни

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД може да сподели Вашите данни с трети лица (обработващи личните данни), които ни доставят услуги във връзка с поддръжката и използването на уебсайта. „ПИ АР КЛИК“ ЕООД няма да споделя Ваши лични данни с трети страни без да има основание за това.

Обработващите лични данни, които доставят услуги на „ПИ АР КЛИК“ ЕООД във връзка с поддръжката и използването на уебсайта нямат право да използват Вашите лични данни за цели различни от определените от „ПИ АР КЛИК“ ЕООД, както и нямат право да разкриват Вашите лични данни, освен ако е необходимо за извършване на услуги от името на „ПИ АР КЛИК“ ЕООД или за спазване на законови изисквания.

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД обработва Вашите лични данни на територията на Република България. „ПИ АР КЛИК“ ЕООД може да прехвърля Вашите лични данни извън Република България, в държава, където законите за защита на личните данни предоставят надеждно ниво на контрол на защитата на личните данни сходно с това в Република България.

Разкриване на лични данни

При определени обстоятелства „ПИ АР КЛИК“ ЕООД може да разкрие Вашите лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на искане от компетентен държавен орган.

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД може да разкрие Вашите лични данни добросъвестно, ако прецени, че такова действие е необходимо за:

 • За спазване на законово задължение на „ПИ АР КЛИК“ ЕООД;
 • За защита на правата и законните интереси на „ПИ АР КЛИК“ ЕООД;
 • За предотвратяване или разследване на евентуални неправомерни действия в това число на измами и други злоупотреби във връзка с Услугата;
 • За защита на Вашата лична безопасност, както и безопасността на потребителите на Услугата или обществеността;
 • За защита срещу юридическа отговорност;
 • За отговор на искане от компетентен държавен орган.

Запазване на информация

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД ще запази и ще обработва Вашите лични данни само и единствено за целите, посочение в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.  

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД ще запази и ще обработва Вашите лични данни само за периода, изискван съобразно приложимите нормативни актове необходим за спазване на нашите законови задължения, за разрешаване на спорове и за прилагане на споразуменията и политиките на „ПИ АР КЛИК“ ЕООД.

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД може да използва обобщени данни, извлечени от или включващи Вашите лични данни, след като ги актуализирате или изтриете, но не по начин, който би ви идентифицирал лично.

След изтичане на периода на съхранение Личните Ви данни ще бъдат изтрити.

Бисквитки

Уебсайтът prclique.bg използва „бисквитки“. За подробна информация относно това какво представляват бисквитките, какви видове бисквитките използва уебсайта, каква е тяхната цел и др., моля прегледайте внимателно Политиката за Бисквитки на уебсайта.

Поверителност на децата

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД не събира лични данни на деца, ненавършили 13-годишна възраст. В случай, че сте достъпили до уебсайта и сте под 13-годишна възраст, Ви молим да не ни изпращате никаква лична информация чрез уебсайта и услугите. Ако имате причина да смятате, че дете на възраст под 13 години ни е предоставило лична информация чрез уебсайта и услугите, моля, свържете се с нас, за да поискате да изтрием личната информация на това дете от нашите услуги.

Сигнали „Не проследявай“

Функцията „Не проследявай“ е възможност, която предоставят някои уеб браузъри. Чрез нея те информират посещаваните уебсайтове, че не желаете да бъдете проследявани. Уебсайтът prclique.bg не възприема и не отговаря на сигналите „Не проследявай“ от Вашия браузър. Въпреки гореизложеното, „ПИ АР КЛИК“ ЕООД ограничава събирането и обработването на Вашите лични данни само до необходимото и при спазване на правилата, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.

Връзки към други уебсайтове

Уебсайтът prclique.bg е възможно да съдържа връзки към други уебсайтове, които са собственост и се контролират и поддържат от трети страни. „ПИ АР КЛИК“ ЕООД не е проверявал тези уебсайтове и по никакъв не носи отговорност за тяхната сигурност, съдържание или каквито и да било други рискове свързани с достъпването от Ваша страна до тези уебсайтове. Съветваме Ви преди работа с уебсайтове на трети страни да прочетете внимателно техните Общи условия за ползване, Политики за поверителност и бисквитки.

Нарушение на поверителността на данните

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД се старае да защити поверителността на Вашите лични данни като предприеме необходимите мерки за това съобразно научното и техническото развитие към съответния момент. Въпреки това, не съществува технически способ, който да изключва всички възможни рискове в електронна среда и „ПИ АР КЛИК“ ЕООД не може да Ви гарантира, че никога няма да възникне проблем в сигурността. Поради това, в случай, че установим пробив в сигурността на уебсайта, който е довел до осъществяване на неоторизиран достъп до обработвани от „ПИ АР КЛИК“ ЕООД лични данни „ПИ АР КЛИК“ ЕООД ще предприеме всички предвидени в приложимото законодателство действия в т.ч. и уведомяване на Комисията за защита на личните данни. В случай, че бъде осъществен такъв неоторизиран достъп до обработвани от „ПИ АР КЛИК“ ЕООД лични данни ние ще Ви уведомим на предоставения от Вас имейл без неоснователно забавяне и в предвидения в приложимите нормативни актове срок.

Вашите права

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД, регистрирано съобразно законодателството на Република България, с ЕИК 206617569 Ви осигурява възможност да осъществявате правата си като субект на данните, а именно: да коригирате, променяте, изтривате или ограничавате използването на вашите лични данни.

В случай, че желаете да бъдете осведомени какви Ваши лични данни обработваме, моля свържете се с нас.

При определени обстоятелства Вие имате следните права като субект на обработваните лични данни:

 • На достъп и получаване на копие от личните данни, които съхраняваме за Вас;
 • На коригиране на всички лични данни, съхранявани за Вас, които са неточни;
 • Да поискате изтриване на лични данни, съхранявани за Вас.
 • На ограничаване на обработването и на възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;
 • Да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни, когато те се обработват само на основание Вашето съгласие;

Имате право на преносимост на данните, които ни предоставяте. Можете да поискате да получите копие на личните си данни в често използван електронен формат, така че да можете да ги управлявате и премествате.

Молим да имете предвид, че при упражняване правата Ви като субект на данните ще бъдем принудени да се уверим във Вашата самоличност преди да изпълним Вашете искане.

Имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни. 

Промени и допълнения

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД си запазва правото по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.

Изменената и/или допълнена версия на настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни ще влезе в сила незабавно след публикуването ѝ на уебсайта prclique.bg, освен ако в самата нея не е определено друго. В случай, че продължите да използвате услугите на „ПИ АР КЛИК“ ЕООД, предоставяни чрез уебсайта prclique.bg или просто продължите да достъпвате уебсайта след датата на влизане в сила на новата изменена/допълнена Политика за поверителност и защита на личните данни, то това ще означава, че Вие приемате направените промени и те са приложими спрямо Вас. Въпреки всичко гореизложено, „ПИ АР КЛИК“ ЕООД няма да използва Вашите лични данни без Вашето изрично съгласие по начин, съществено различен от определения в действащата редакция на Политиката за поверителност и защита на личните данни по време на събирането на Вашите лични данни.

Връзка с нас

В случай, че имате каквито и да било въпроси относно настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, както и относно начините, целите и основанията за обработвеното на личните Ви данни и начина, по който ги съхраняваме, както и ако желаете да упражните правата си като субект на данни можете да се свържете с нас на следните контакти:

Email: share@prclique.bg 

Ние ще се постараем да Ви окажем необходимото съдействие и ще Ви предоставим необходимата информация без неоснователно забавяне и съобразно нормативноустановените срокове за това.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е приета от „ПИ АР КЛИК“ ЕООД, публукивана на уебсайта prclique.bg и влязла в сила на 13.01.2023 г.