Общи Условия за ползване на уебсайта prclique.bg

Уебсайтът prclique.bg е собственост на и се управлява и поддържа от „ПИ АР КЛИК” ЕООД, с ЕИК 206617569.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Вас и „ПИ АР КЛИК“ ЕООД по повод използването от Ваша страна на уебсайта prclique.bg. Достъпвайки уебсайта prclique.bg, Вие декларирате, че преди да сте използвали услугите на уебсайта сте прочели внимателно, разбрали, приемате и ще спазвате настоящите Общи Условия и те Ви обвързват. В случай, че не приемате Общите Условия или част от тях не следва да ползвате уебсайта. 

Авторски права

Съдържанието на уебсайта prclique.bg е предмет на авторски права, които принадлежат на „ПИ АР КЛИК“ ЕООД.

Неоторизираното копиране, използване и разпорестранение на материали от уебсайта е незаконно и подлежи на преследване съобразно законодателството на Република България. Разрешава се копиранетo, отпечатването и разпространението на части от съдържанието на уебсайта, ако не се премахва посочването на източника на съдържанието, логата и търговските марки и използването не е с търговска цел. Забранява се копирането, промяната, разпространението, като и всяко друго използване на каквато и да е част от съдържанието на уебсайта с търговска цел от трети лица, освен с цел популяризирането на уебсайта сред потенциални клиенти.

Ограничения на отговорността

Полагаме максимални усилия, за да Ви предоставим изцяло точна, пълна и актуална информация за предлаганите от „ПИ АР КЛИК“ ЕООД услуги. Въпреки това, е възможно да са налице грешки в т.ч. неактуална информация и по-конкретно на уебсайта да са посочени услуги, които по някаква причина в този момент не се предлагат от „ПИ АР КЛИК“ ЕООД.

Запазваме си правото във всеки един момент да правим всякакви изменения в уебсайта с цел да подобрим и най-вече актуализираме съдържанието съобразно предлаганите към съответния момент услуги от „ПИ АР КЛИК“ ЕООД. 

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД не носи никаква отговорност за вреди върху Вашия компютър или другите Ви устройства, чрез които достъпвате до уебсайта, резултат от компютърни вируси, токови удари, хакерски атаки или каквито и да било други заплахи. „ПИ АР КЛИК“ ЕООД не гарантира, че уебсайтът ще бъде постоянно достъпен.

Защита на личните данни

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД се относя отговорно към въпросите относно обработването, сигурността и защитата на Вашите лични данни. За законосъобразното обработване на личните Ви данни, както и за подробна информация относно видовете данни, които събираме, основанията и целите за обработването им, Вашите права като субект на данните, както и по отношение на всички други въпроси относно обработването на личните Ви данни от „ПИ АРКЛИК“ ЕООД Ви съветваме да прочетете внимателно Политиката ни за поверителност и защита на личните данни.

Връзки към други сайтове

Възможно е в съдържанието на нашия уебсайт да откриете препратки към сайтове на трети лица. „ПИ АР КЛИК“ ЕООД не носи каквато и да било отговорност за съдържанието на сайтовете на тези трети страни в т.ч. за достоверността, актуалността, пълнотата и каквито и да било други характеристики на съдържащата се там информация. Отношенията между Вас и третите лица, които притежават и поддържат тези сайтове се уреждат в публикуваните на тях Общи Условия, за чието съдържание „ПИ АР КЛИК“ ЕООД също не носи отговорност. „ПИ АР КЛИК“ ЕООД не е проверявало и не прави периодични проверки на съдържанието на сайтовете на тези трети страни и по никакъв начин не носи отговорност за каквато и да било част от съдържанието, достъпността и/или възможните рискове от използването на посочените сайтове.

Разни

„ПИ АР КЛИК“ ЕООД си запазва правото във всеки момент да измени настоящите Общи Условия за ползване на уебсайта prclique.bg. Поради това, Ви съветваме, ако сте чест потребител на нашия уебсайт, периодично да преглеждате действащата редакция на Общите условия.

Настоящата редакция на Общите условия за ползване на уебсайта prclique.bg е приета и публикувана на 13. 01.2023 г. и Общите Условия са в сила от същата дата.